HOME PAGE

Plan managerial

sigla scoala

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 157 ION DUMITRIU
Str. Hanul Ancutei nr. 4, sector 6, BUCURESTI,
Telefon/fax 021 434 04 01
www.scoala157.scoli.edu.ro
PLAN MANAGERIAL – AN SCOLAR 2010-2011Pornind de la prioritatile politicii educationale ale Ministerului Educatiei, Cercetari, Tineretului si Sportului, Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, Scoala cu clasele I-VIII nr. 157 Ion Dumitriu, urmareste pentru anul scolar 2010/2011, realizarea urmatoarelor obiective:

 • Asigurarea egalitatii de sanse si cresterea participarii la educatie;
 • Încurajarea participarii la învatamântul obligatoriu;
 • Informatizarea sistemului de educatie;
 • Sustinerea financiara a elevilor din categoriile dezavantajate;
 • Asigurarea calitatii învatamântului în perspectiva pregatirii pentru o societate si economie bazate pe cunoastere;
 • Cresterea eficientei si calitatii serviciilor educationale;
 • Dezvoltarea educatiei permanente din perspectiva educationala;
 • Cresterea calitatii în educatie prin formarea personalului didactic si a managerilor scolari;
 • Modernizarea si democratizarea actului managerial ( proiectare, decizie, formare);
 • Dezvoltarea parteneriatului educational, scoala – parinti – administratia locala, în vederea sustinerii procesului educational;
 • Consolidarea parteneriatului cu sindicatele din educatie;
 • Promovarea si valorificarea diversitatii culturale în educatie.
 • Dezvoltarea cu precădere la elevii scolii a competentelor de comunicare socială;
 • Asigurarea unei ambiante plăcute si a unui climat de sigurantă fizică si psihică în scoală;
 • Dezvoltarea unui parteneriat privilegiat cu institutii din comunitate.
 • Sprijinirea elevilor mai putin motivati si mai putin sustinuti de familii în vederea ameliorării rezultatelor scolare;
 • Centrarea activitătii instructive pe învătarea în clasă si pe elaborarea de material didactic propriu.

pag.1  sus

Pentru materializarea acestor obiective este necesara respectarea urmatoarelor principii si valori:

 • Calitate
 • Descentralizare
 • Performanta
 • Eficienta
 • Standarde europene
 • Accesibilitatea la educatie
 • Învatare continua
 • Oferte educationale
 • Resurse umane
 • Responsabilitate

Scoala cu clasele I-VIII nr. 157 Ion Dumitriu, proiecteaza, fundamenteaza si aplica politica educationala a Ministerului, a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, a Inspectoratului Scolar al Sectorului 6 Bucuresti privind învatamântul preuniversitar. Pentru aceasta Scoala cu clasele I-VIII nr. 157 Ion Dumitriu si-a stabilit obiectivele, pentru anul scolar 2009-2010.

CADRUL LEGISLATIV

Din punct de vedere legislativ si organizatoric, învatamântul preuniversitar românesc este reglementat prin urmatoarele documente:

 • Legea învatamântului nr. 84/1995 cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 268/2003 privind modificarea si completarea Legii nr. 84/1995;
 • Legea nr. 354/2004 pentru modificarea si completarea Legii învatamântului nr. 84/1995;
 • Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic;
 • Legea nr. 349/2004 pentru modificare si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic;
 • Legea nr. 35 / 2006 privind cresterea sigurantei în unitatile de învatamânt;
 • O.U.G. nr 34, 37, 40 / 2009
 • Ordonanta de urgenta privind asigurarea calitatii educatiei nr.75/12.07.2005;
 • Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar aprobat prin O.M.Ed.C. nr. 4925/08.09.2005;
 • O.M.Ed.C. nr.5020/23.09.2005 privind aprobarea Metodologiei continuarii studiilor dupa finalizarea învatamântului obligatoriu;
 • Ordin MECI nr.4356 / 12.06.2009, cu privire la structura anului scolar 2009/2010;
 • Guvernul României-Programul National de Guvernare 2009/2012.
 • Ordin MECI nr.4846/2009 cu privirea la organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a în anul scolar 2009/2010.
 • Ordinul MECI nr. 4848 / 2009 privind aprobarea metodologiei de organizare si desfasurare a calendarului admiterii în învatamântul liceal de stat pentru anul scolar 2010 – 2011;
 • Ordinul MECI nr. 5097 / 2009 privind aprobarea programelor scolare pentru disciplinele de studiu din învatamântul preuniversitar secundar inferior, ciclul gimnazial;
 • Ordinul MECI nr.5098/2009 privind aprobarea de programe scolare pentru dsciplinele de studiu din învatamântul preuniversitar;
 • Ordinul MECI nr. 5132 / 2009 privind activitatile specifice, functiei de diriginte;
 • Strategie de descentralizare a învatamântului preuniversitar aprobata prin Memorandum în Sedinta de Guvern din 20 martie 2005;
 • Ordonata de urgenta a Guvernului nr. 75 / 2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata prin Legea nr. 81 / 2006;
 • Raport asupra Starii Sistemului National de Învatamânt - 2008 – M.Ed.C.T;
 • O.M.Ed.C.T. 1409 /29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei M.Ed.C.T. privind reducerea fenomenului de violenta în unitatile de învatamânt preuniversitar.

pag.2  sus

Pornind de la statutul României ca stat membru al Uniunii Europene si având în vedere necesitatea compatibilizarii învatamântului românesc cu sistemul european de educatie si formare profesionala, Planul Managerial pentru anul scolar 2010 – 2011 se fundamenteaza pe urmatoarele documente:

 • Obiective strategice europene în domeniul educatiei si formarii profesionale – M.Ed.C., mai 2005;
 • Raportul European asupra calitatii educatiei în scoala. 16 indicatori ai calitatii – Comisia Europeana, Bruxelles, mai 2000;
 • Evaluarea calitatii în educatia preuniversitara, Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene, Bruxelles, februarie 2001;
 • Educatie si formare, 2010. Succesul Strategiei de la Lisabona, Comisia Europeana, 2001;
 • Programul de Educatie si Formare pe parcursul întregii vieti, 2007 – 2013: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Gruntvig, Jean Monnet – Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene, 14 iulie 2004; Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului - Organismul intermediar POS DRU – Instrumente Structurale ale Politicii de Coeziune Economica si Sociala a Uniunii Europene, 2007-2013;
 • Proiectul “Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice prin activitati de mentorat” (POSDRU) 2007/2013, finantat de FSE;
 • Consiliul Uniunii Europene, Raport “Învatarea de-a lungul vietii în serviciul cunostintelor, creativitatii si inovarii”, Bruxelles, 13 ianuarie 2008;
CONTEXTUL ECONOMIC

Contextul economic actual este caracterizat prin criza ce influenteaza direct cerinta pe piata fortei de munca. Aceste cerinte sunt mult restrânse ca urmare a închiderii unor capacitati de productie, a limitarii serviciilor. Raportarile anuale ale Agentiei Municipale de Ocupare a Fortei de Munca – Bucuresti demonstreaza dificultatile întâmpinate de absolventii învatamântului preuniversitar în a se integra pe piata muncii. În acest sens absolventii de licee fara certificat de competente profesionale detin ponderea cea mai mare a celor intrati în somaj. Insuficienta cunoastere de catre elevii de clasa a VIII-a si de catre parintii acestora a tendintelor de pe piata muncii se reflecta asupra optiunilor facute la admitere, specialitatile teoretice fiind în continuare mai solicitate, în detrimentul unor specializari tehnice oferite, chiar daca cererea de locuri de munca în domeniu depaseste cu mult oferta actuala. Conform studiului Centrului Municipal de Asistenta Psihopedagogica Bucuresti, cei mai multi elevi si parinti opteaza pentru continuarea studiilor în ciclul inferior al liceului, la specialitatea "Matematica/Informatica". Situatia materiala precara a parintilor multor elevi are consecinte negative asupra interesului acestora fata de scoala. Pretul de multe ori ridicat al materialelor didactice, precum si al celorlalte mijloace necesare pentru parcurgerea anilor de scoala (rechizite, caiete, ghiozdan etc.) poate reprezenta, de asemenea, o amenintare. Efectul acestor factori economici poate fi extrem de grav, de la dezinteres si absenteism ridicat pâna la abandonul scolar. Conform Raportului asupra starii sistemului national de învatamânt pe anul 2009, realizat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, rata de abandon scolar în România este una dintre cele mai ridicate din Europa. La nivelul Scolii cu clasele I-VIII nr. 157 Ion Dumitriu estimam 2-3 cazuri de abandon scolar. Deosebit de utila, în acest context, este extinderea programelor sociale din domeniu: acordarea suplimentului gratuit de hrana constând în produse de panificatie si lapte în învatamântul primar si gimnazial; asigurarea manualelor scolare gratuite pentru clasele I-VIII; acordarea rechizitelor scolare gratuite; acordarea burselor de ajutor social; acordarea ajutorului financiar în vederea achizitionarii de calculatoare.

CONTEXTUL SOCIAL

Analizele realizate si chestionarele aplicate de diverse institutii de profil, constata ca o buna parte a persoanelor au un nivel scazut de cunostinte în ceea ce priveste sistemul de învatamânt din capitala. Lipsa de cunostinte se manifesta inclusiv în ceea ce priveste informatiile esentiale privind educatia, învatamântul obligatoriu, gratuitatea învatamântului de stat etc. În acest context, orice modificari survenite în politica educationala - fie ele de structura sau de continut - sunt percepute deformat, prin prisma experientei personale si a felului în care s-a asigurat accesul la informatie. Mass-media reprezinta, de cele mai multe ori, principalul intermediar în comunicarea noutatilor în rândul elevilor si parintilor, substituindu-se uneori factorilor ce ar trebui sa asigure informarea corecta a beneficiarilor educatiei - diriginti, cadre didactice, conducerea scolilor. Din acest punct de vedere, este necesar ca toate cadrele didactice, dirigintii, sa fie mai bine si mai corect informati. La nivel demografic, se remarca o sensibila scadere a populatiei scolare, cu efecte pe termen lung asupra întregului sistem de învatamânt. Este important de mentionat stoparea declinului demografic pentru segmentul de învatamânt prescolar. Unitatile de învatamânt de prestigiu sunt cautate de copiii crescuti într-un mediu social care apreciaza si favorizeaza educatia, pentru care formarea este un proces continuu. Pe de alta parte, Scoala cu clasele I-VIII nr. 157 Ion Dumitriu situata în zona defavorizata, din cartier marginas, întâmpina probleme deosebite în initierea si mentinerea legaturii cu comunitatea, fiind necesara intensificarea eforturilor facute de scoala pentru a-si sprijini elevii în continuarea studiilor. Nu în ultimul rând, trebuie remarcata influenta asupra opiniei publice a materialelor aparute în mass-media centrala. Aceasta tendinta se reflecta în conceptia generala despre învatamântului românesc, în special ca imagine, cu efecte negative pe termen lung. Relatia dintre mass – media si Scoala cu clasele I-VIII nr. 157 Ion Dumitriu a fost principiala, corecta, si, totodata, utila ambelor parti.


pag.3  sus
CONTEXTUL TEHNOLOGIC

Din punct de vedere tehnologic, se remarca introducerea la scara tot mai larga a echipamentelor informatice si a noilor tehnologii la toate nivelele învatamântului preuniversitar. Sprijinul M.E.C.T.S. acordat unitatilor scolare în sensul predarii-învatarii asistate de calculator reprezinta indiscutabil un punct forte în aceasta directie. În plus, posibilitatea reala a folosirii soft-urilor educationale în procesul instructiv-educativ reprezinta un avantaj suplimentar. Totodata, actiunea guvernului de a accelera introducerea calculatoarelor si accesului la Internet în unitatile de învatamânt gimnazial si liceal în colaborare cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului reprezinta o oportunitate pentru sistemul educational actual.La sfârsitul anului scolar trecut majoritatea unitatilor de învatamânt din Bucuresti erau racordate la Internet. Un punct critic în adoptarea noilor tehnologii în sistemul de învatamânt preuniversitar îl reprezinta înca insuficienta pregatire a cadrelor didactice în ceea ce priveste utilizarea programelor de calculator, chiar a celor mai uzuale (Microsoft Office). Oferta de formare în acest sens a institutiilor de învatamânt superior si a agentilor economici poate fi valorificata, în conditiile motivarii cadrelor didactice pentru a urma astfel de cursuri de perfectionare.

CONTEXTUL ECOLOGIC

Conform datelor oficiale, Municipiul Bucuresti se înscrie printre cele mai poluate centre urbane din Europa. Exista indicatori de poluare ridicati la calitatea aerului, apei si a solului, factori ce influenteaza starea generala de sanatate si confort a locuitorilor, dar mai ales a copiilor. Studiile de specialitate releva faptul ca speranta de viata a bucurestenilor este, în medie, cu cinci ani mai mica în comparatie cu media de la nivelul tarii. Cauzele acestei situatii sunt multiple. Amintim numai realitatea conform careia în ultimii 15 ani au disparut 60% din spatiile verzi din interiorul orasului si din centura naturala de protectie.

ANALIZA S.W.O.T.
A SCOLII CU CLASELE I-VIII NR. 157 ION DUMITRIU, BUCURESTI, AN SCOLAR 2010-2011

PUNCTE TARI

 • Colaborarea eficienta cu partenerii sociali – sindicatul sector 6;
 • Derularea programelor specifice pe nivel de vârsta, pregatire, specializare (“Decizia e a mea”, “Informare si consiliere privind cariera”, “Educatia pentru sanatate”, „Educatie pentru cetatenie democratica” etc.);
 • Existenta unor formatori nationali si regionali , metodisti ISMB;
 • Aplicarea sistemului de credite profesionale transferabile la cursurile de formare, determinând o mai mare flexibilitate a sistemului de perfectionare;
 • Activitatea eficienta a Centrului Municipal de Asistenta Educationala si Asistenta Psihopedagogica prin intermediul profesorului psihopedagog ;
 • Existenta unei baze de date computerizate privind populatia scolara, cadrele didactice, normarea, miscarile de personal, examenele nationale, documente si situatii contabile etc.;
 • Colaborarea eficienta cu institutiile administratiei publice locale si teritoriale;
 • Dotarea cu mobilier si echipamente noi;
 • Utilizarea programului AEL;
 • Implicarea si consultarea periodica a Consiliului Elevilor si Comitetului de parinti pe scoala;
 • Existenta în scoala a cel putin cinci calculatoare utilizate în activitati administrative;
 • Fonduri extrabugetare din închirieri de spatiu;
 • Functionarea semiinternatului;
 • Refacerea mobilierului din biblioteca si reînnoirea fondului de carte;
 • Program prelungit pentru elevii cu situatia deficitara – Centrul de zi Licurici;
 • Spatiu special amenajat pentru desfasurarea activitatilor extrascolare - “Clubul Copiilor”.

pag.4  sus

PUNCTE SLABE

 • Disfunctionalitati ale fluxului informational între Scoala cu clasele I-VIII nr. 157 Ion Dumitriu si I.S.6, I.S.M.B. institutiile partenere;
 • Fluctuatia familiilor tinere în cartier;
 • Dotarea depasita moral a laboratoarelor de biologie si chimie;
 • Numar mare de elevi care provin din familii dezorganizate;
 • Lipsa unui program de formare a directorilor pe probleme de politica educationala (descentralizare si evaluare externa);
 • Lipsa unui statut clar definit al profesorilor metodisti si al consilierilor educativi;
 • Supraîncarcarea fisei postului directorului, a cadrelor didactice, a cadrelor didactice auxiliare si nedidactice;
 • Suprapunerea lucrarilor urgente si termene nerealiste pentru unele lucrari solicitate.

OPORTUNITATI

 • Oportunitati de finantare pentru educatie si formare profesionala prin programul POS DRU 2007/2013, prin accesarea unui volum important de fonduri pentru dezvoltare economica si sociala.
 • Actualizarea paginii web a I.S.M.B. (www.ismb.edu.ro); a I.S.6 (www. ismb6.edu.ro )
 • Rolul important a Casei Corpului Didactic în activitatea de pregatire si formare a cadrelor didactice;
 • Extinderea programelor de reabilitare, reparatii si consolidari ale scolilor de catre Consiliile locale;
 • Strategia Ministerului Educatiei Cercetarii si Inovarii privind îmbunatatirea calitatii si eficientei sistemelor de educatie si formare profesionala, facilitarea accesului tuturor la sistemele de educatie si formare profesionala, deschiderea sistemelor de educatie si formare profesionala catre societate;
 • Recunoasterea gradelor didactice în cazul obtinerii unei alte specializari sau functii didactice;
 • Existenta centrelor de excelenta pentru disciplinele stiintifice si profesionalismul cadrelor didactice care realizeaza pregatirea elevilor în aceste centre;
 • Implicarea Autoritatii de Sanatate Publica din Municipiul Bucuresti în obtinerea autorizatiei de functionare a unitatilor de învatamânt;
 • Existenta programelor de reforma finantate de Banca Mondiala;
 • Disponibilitatea institutiilor de învatamânt superior pentru formarea continua a cadrelor didactice;
 • Colaborarea cu Politia, Jandarmeria, Directia Generala de Sanatate Publica, Primaria Capitalei si cea de sector, mass-media centrala si locala etc.;
 • Existenta proiectelor si programelor pentru dezvoltarea în cariera;
 • Strategia I.S.M.B. de asigurare a accesului la educatie a grupurilor dezavantajate.

AMENINTARI

 • Situatia economica dificila, existenta unei oferte tot mai scazute pentru piata muncii;
 • Diminuarea posibilitatilor financiare ale parintilor;
 • Declinul demografic, reducerea efectivelor scolare;
 • Disfunctionalitati de comunicare cu MECI, I.S.M.B , I.S.6 si alte unitati de învatamânt;
 • Unele disfunctionalitati în receptarea modificarilor legislative de catre beneficiarii procesului de educatie (elevi, parinti);
 • Inexistenta unui buget planificat acordat formarii la nivelul unitatilor scolare;
 • Imposibilitatea unor cadre didactice de a-si plati cursurile de formare / perfectionare;
 • Inertia, rutina sustinuta de slaba motivare a unor cadre didactice pentru atingerea standardului profesional;
 • Numarul relativ însemnat al suplinitorilor
 • Lipsa fondurilor necesare functionarii si stimularii activitatii din centrele de excelenta;
 • Interesul si implicarea scazuta a parintilor în cunoasterea si rezolvarea problemelor scolii;
 • Cresterea ratei abandonului scolar, a absenteismului în rândul elevilor;

pag.5  sus
I.CURRICULUM

OBIECTIVE

 • Asigurarea calitatii educatiei prin oferirea programelor de educatie care sa satisfaca asteptarile beneficiarilor, precum si standardele de calitate.
 • Implementarea curriculum-ului national la nivelul scolii, al fiecarei catedre, al fiecarui cadru didactic si asigurarea corelatiei dintre acesta si curriculum-ul local.
 • Cunoasterea si aplicarea documentelor de politica educationala si a finalitatilor pe nivele de scolarizare în cadrul unitatii de învatamânt, urmarind modificarile legislative recente.
 • Personalizarea ofertei educationale la nivelul scolii.
 • Stabilirea ofertei curriculare în unitatea de învatamânt în functie de nevoile specifice comunitatii.
 • Aplicarea de norme, proceduri, metode de evaluare a competentelor /obiectivelor de referinta si a continuturilor vizate de curricula scolara.
 • Colaborarea dintre Scoala cu clasele I-VIII nr. 157 Ion Dumitriu, I.S.6, I.S.M.B., Consiliul National pentru Curriculum, A.R.A.C.I.P., Institutul de Stiinte ale Educatiei si Asociatia 2000+ pe probleme de curriculum.
 • Aplicarea de norme, proceduri, metode de evaluare a competentelor /obiectivelor de referinta si a continuturilor vizate de curricula scolara.
 • Monitorizarea si evaluarea programelor destinate participarii la educatie, pe baza unor indicatori specifici (rata de participare, grad de cuprindere, rata de abandon);
 • Analiza criteriilor folosite de unitatea scolara la stabilirea curriculum-ului si relatia dintre curriculum-ul national si cel local;
 • Analiza strategiilor de evaluare si a concordantei între evaluarile elevilor si cerintele curriculum-ului unitatii scolare;
 • Îmbunatatirea calitatii predarii-învatarii-evaluarii astfel încât sa se asigure sanse egale tuturor elevilor, atingerea standardelor curriculare de performanta, pregatirea elevilor pentru o societate în schimbare;
 • Îmbunatatirea tehnicilor de evaluare si a metodelor de examinare a performantelor scolare;
Functii Activitati Resurse de timp Resurse umane Resurse materiale 0 1 2 3 4 Proiectare/Organizare Întocmirea rapoartelor de analiza pentru anul scolar precedent. Starea învatamântului la sfârsitul anului scolar 2009-2010. Elaborarea documentelor de proiectare si de organizare a activitatii de învatamânt pentru anul scolar 2010 - 2011 Octombrie 2010 Director, director adj., sefi de catedre Raportari, date statistice colectate anterior Întocmirea planurilor manageriale pe compartimente Octombrie 2010 Sefi de catedre Planul managerial al scolii Elaborarea graficului si a tematicii Consiliului de Administratie si a Consiliului Profesional Octombrie 2010 Director, C.A., Director adjunct Date statistice, documente oficiale Actualizarea Regulamentului Intern al scolii Octombrie 2010 Director, C.A., Director adj. Organigrama, regulamentul intern Coordonarea activitatii didactice în vederea corelarii obiectivelor stabilite la nivel national cu cele locale, în functie de resursele scolii Sem. I + II Director, director adj., sefi de catedre Programe scolare, CDS, documentele M.E.C.T.S Elaborarea subiectelor pentru evaluarea predictivă, continuă si sumativă Sem. I + II Sefi de catedre Manuale scolare, auxiliare, ghiduri metodologii M.E.C.T.S Elaborarea proiectului activitatilor extracurriculare la nivelul disciplinelor si la nivelul scolii Sem. I + Sem. II Sefi de catedre, CPPE Metodologii M.E.C.T.S Elaborarea programelor de formare a cadrelor didactice pe probleme curriculare la toate disciplinele, în centrele de formare pe sectoare sau în cadrul C.C.D. Octombrie – noiembrie 2010 Responsabil cu perfectionarea Oferta de formare a CCD, Centrele de formare pe sectoare Actualizarea R.O.I. Octombrie 2010 Comisia de elaborare a ROI ROFUIP Promovarea unei politici de sustinere a scolarizarii – alfabetizare, integrare, recuperare – pentru toti copiii/tinerii si prevenirea abandonului scolar Octombrie - noiembrie2010 CPPE Consilier psihopedagog Brosuri Casete video Materiale de informare Consilierea sefilor de catedre pe probleme vizând aplicarea si proiectarea C.D.S. Octombrie -Noiembrie 2010 Director Brosuri Eficientizarea îndrumarii, a monitorizarii si a evaluarii prin elaborarea si respectarea graficului de control Septembrie 2010 – Iunie 2011 Director, director adj., sefi de catedre, CPPE Graficul unic de control Note de control Plan de masuri Elaborarea si derularea activitatilor din Calendarul activitatilor educative si extrascolare Septembrie 2010 – Iunie 2011 director adj., Diriginti/învătători, CPPE Calendarul activitatilor la nivelul municipiului Baza de date Asigurarea comisiilor cu toate documentele privind planul cadru pentru fiecare ciclu si forma de învatamânt Sem. I Director, director adj., sefi de catedre, CPPE Documente specifice ale M.E.C.T.S Organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru elevii claselor a VIII-a Conform planificarii Director, director adj., sefi de catedre Metodologii, programe, logistica Organizarea concursurilor scolare la nivelul scolii Conform calendarului Director, director adj., sefi de catedre Metodologii, programe, logistica Initierea unor programe concrete de colaborare cu sindicatele din învatamântul preuniversitar privind asigurarea calitatii în educatie Conform calendarului lider sindical, directori scoli, cadre didactice Programul activitatilor, logistica Realizarea unei baze de date la nivelul tuturor disciplinelor cuprinzând documentele curriculare oficiale, oferta de manuale alternative, auxiliare curriculare, soft-urile educationale existente Decembrie 2010 Director, informatizare Logistica Coordonare / Monitorizare Asigurarea necesarului de manuale scolare gratuite pentru elevii claselor I-VIII Septembrie 2010 Sefi de catedre, directori, compartim. „Administratie” Logistica, manuale alternative Asigurarea aplicarii corecte a documentelor curriculare nationale la toate formele de învatamânt Sem. I + II Sefi de catedre, directori, Planuri cadru, programe scolare Verificarea modului de utilizare a laboratoarelor informatizate folosind programul AEL Conform planificarii directori, responsabil S.E.I. Lectii AEL Îndrumarea si coordonarea elaborarii CDS pentru clasele gimnaziale si avizarea acestora Sem. II Sefi de catedre, directori Documente oficiale CNC Consilierea sefilor de catedră în stabilirea ofertei educationale CDS Sem. II Director Documente oficiale Control - Evaluare Monitorizarea si valorificarea rezultatelor elevilor la evaluarile interne si externe Conform calendarului Sefi de catedră, Comisia de evaluare internă a calitătii Date statistice Urmarirea asigurarii calitatii educatiei, a modului în care se realizeaza atributiile manageriale la nivelul colectivelor metodice si ale fiecarui cadru didactic în parte: - controlul parcurgerii ritmice a materiei; - analiza obiectiva a nivelului de pregatire a elevilor, cu masuri concrete de ameliorare a situatiilor necorespunzatoare; - controlul evaluarii continue si corecte a elevilor; - desfasurarea lucrarilor semestriale Conform planificarii Directori, sefi de catedră Dcumente scolare,procese verbale,note de control Motivare Stimularea elevilor câstigatori ai concursurilor scolare si a cadrelor didactice implicate în pregatirea acestora prin gasirea unor fonduri provenite din sponsorizari, donatii etc. Periodic, în functie de calendarul specific Directori, CPPE, Sefi de catedră Sponsorizari, donatii Implicare/ Participare Realizarea unor sondaje în rândul elevilor si al cadrelor didactice de specialitate legate de problemele curriculare, pentru asigurarea feed-back-ului necesar reglarii unor neajunsuri si transmiterea observatiilor si propunerilor la nivel superior Februarie 2011 Directori, Profesor psihopedagog Mijloace specifice Formare/ Dezvoltare profesionala si personala Elaborarea de materiale complementare pentru activitatea de predare-învatare realizata pe suport informatic, pentru a raspunde cerintelor noii societati educationale românesti preconizate Sem. I + II Cadrele didactice, informatician Suportul AEL Formarea sefilor de catedră si a secretarilor de scoli pe problemele utilizarii platformei AEL si apoi diseminarea informatiilor cu sprijinul acestora la nivelul altor cadrelor didactice de specialitate din scoala Sem I conform planificarii Directori, Secretarul sef Logistica Acordarea de consultanta în probleme de proiectare curriculara, evitând abordarile strict formale Sem. I + II Sefi de catedră Materiale CNC, Negocierea/ Rezolvarea conflictelor Asigurarea unui climat de munca eficient în folosul copiilor si tinerilor, beneficiarii sistemului educational Sem. I + II Directori, C.A., Profesor psihopedagog, Cadrele didactice Comunicare, logistică Sprijinirea initiativelor cadrelor didactice, propagarea experientei pozitive si aplanarea eventualelor conflicte de interes între acestia si directorii sau cadre didactice de alta specialitate Sem. I + II Directori, C.A., Profesor psihopedagog Comunicare, logistică Indicatori de performanta: - concordanta cu documentele M.E.C.T.S; - realizarea standardelor eficacitate (resurse/rezultate) eficienta (rezultate/obiective) progres; - respectarea precizarilor din O M.E.C.T.S, metodologiilor si normelor de aplicare a curriculumului scolar; - respectarea termenelor. - eficienta, promptitudine; - identificarea oportunitatilor si a problemelor; - numar de manageri educationali implicati în activitatea de control si decizie; - raportul dintre oferta scolii si nevoile comunitatii; - - criteriile privind calitatea curriculumului. - - capacitatea de aplicabilitate si profesionalismul în aplicarea si respectarea curriculumului scolar. II. MANAGEMENT SCOLAR OBIECTIVE OBIECTIVE 1. Consiliere pe management scolar; 2. Elaborarea proiectului planului de scolarizare; 3. Monitorizarea folosirii resurselor umane, materiale si financiare în vederea atingerii scopurilor educationale stabilite; 4. Transmiterea în reteaua scolara a tuturor actelor normative specifice emise de M.E.C.T.S. sau de alte institutii abilitate si urmarirea respectarii prevederilor legale în toate unitatile scolare. Functii Activitati Resurse de timp Resurse umane Resurse materiale 0 1 2 3 4 Proiectare Proiectarea inspectiei la clase; Octombrie 2010 Directori, sefi de catedre, CPPE Regulamente, logistica Refacerea organigramei unitătii de învătământ în conformitate cu modificarile legislative din domeniu Sem. I Director Standarde specifice Prognozarea numărului de clase Noiembrie 2010 Directori, responsabili cu recensământul Date statistice din recensământ Constituirea comisiilor în conformitate cu modificările legislative din domeniu Sem. I Directori, C.A. Regulamentul scolar Organizare Realizarea inspectiilor la clasă permanent Directori, sefi de catedre, CPPE Legislatia Participarea la sedintele comisiilor metodice permanent Directori, Tematica Întocmirea planului de scolarizare pe nivele si forme de învatamânt în conformitate cu legislatia în vigoare, cu optiunile elevilor si ale parintilor, cu conditiile concrete din unitatile de învatamânt, precum si conform solicitarilor comunitatii locale exprimate prin consiliile scolare si Comitetele Locale de Dezvoltare Conform graficului M.E.C.T.S. Director, secretar sef Legislatia în vigoare Coordonare/monitorizare Asigurarea consilierii generale si specifice Sem. I + II C.A. Lider sindical Legislatie, documente oficiale Monitorizarea, evaluarea si elaborarea concluziilor directorilor si sefilor de comisie în consiliile profesorale, în cadrul actiunilor metodice, pentru eliminarea eventualelor disfunctionalitati, cresterea performantelor scolare. Conform graficelor de inspectie Directori, sefi de comisie Analize si date statistice Stabilirea misiunii si finalitatii specifice pentru fiecare unitate scolara ca urmare a unei analize (de tip SWOT sau PEST) Anual Directori Metodologii, analize Monitorizarea aplicarii Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar Noiembrie 2010 Directori, sefi de compartimente Documente oficiale ale M.E.C.T.S. Actualizarea Regulamentului intern al unitatii scolare Octombrie 2010 Directori; C.A. Reglementari legale si specifice Asigurarea cunoasterii si aplicarii Ordonantei de urgenta privind asigurarea calitatii educatiei Sem. I + II Directori Documente oficiale ale M.E.C.T.S. Stabilirea unor standarde de performanta specifice la nivelul scolii, atât în ceea ce priveste activitatea didactica, cât si pentru elevi; Sem. I + II Directori Logistica Elaborarea unor metode specifice scolii pentru evaluare, auto-evaluare si monitorizare, pentru asigurarea standardelor nationale existente si asigurarea calitatii educatiei; Sem. I + II Directori Logistica, standarde M.E.C.T.S. Control - Evaluare Desfasurarea inspectiei la clasă Conform calendarului Directori, sefi de catedre Fisa de asistenta Elaborarea planului de masuri în vederea remedierii deficientelor constatate si urmarirea aplicarii acestuia; Conform graficelor Directori, sefi de catedre Procese verbale, note de control Urmarirea performantelor cadrelor didactice în domeniul managementului educational, a activitatii didactice, stiintifice si de formare; Conform graficelor Inspector scolar general adjunct; Inspectori scolari; Reglementari legale Verificarea eficientei cu care sunt utilizate spatiile de învatamânt; Sem. I + II Directori, sefi de catedre Reglementari legale Asigurarea mentinerii conditiilor igienico-sanitare în unitate; Sem. I + II Administrator, asistent medical Reglementari legale Valorificarea rezultatelor inspectiilor scolare, sanitare, a celor efectuate de politie sau pompieri si stabilirea de masuri de remediere a eventualelor deficiente de la nivelul scolii; Sem. I + II Directori; Administrator, CPPE Reglementari legale Urmarirea eficientei utilizarii resurselor financiare repartizate la nivel local; Sem. I + II Directori; Administrator Reglementari legale Motivare Stimularea cadrelor didactice cu o activitate profesionala si educativa deosebita prin recomandarea acestora pentru implicarea în diferite activitati si premierea la nivelul scolii Sem. I + II Directori, CA Reglementari legale Recompensarea prin salarii / gradatii de merit a personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic Conform calendarului Directori, CA Reglementari legale în vigoare Implicare /participare Asigurarea prelucrarii actelor normative la nivelul conducerii unitatilor scolare Sem. I + II Directori Reglementari legale Selectionarea, formarea si implicarea sefilor de catedre în inspectiile efectuate la clase pentru evaluare si consiliere noiembrie Directori Legislatie, criterii Valorificarea rezultatelor evaluarilor prin elaborarea unor strategii adecvate dezvoltarii unitatilor scolare Sem. I + II Directori Rapoarte Formare/ Dezvoltare profesionala si personala Sprijinirea cadrelor didactice de specialitate pentru sustinerea examenelor de perfectionare si de obtinere a gradelor didactice Conform graficelor Responsabil cu perfectionarea si formarea; Directori Logistica, cererile candidatilor Formarea/ Dezvoltarea echipelor Promovarea colaborarii în cadrul comisiilor metodice si a colectivelor de lucru , acordarea de atentie opiniilor colegilor de echipa, tinând seama de observatiile lor Pe parcursul activitătilor Sefi de compartimente Metodologii Rezolvarea conflictelor Discretie, profesionalism si atitudine obiectivă fata de situatiile negative Conform solicitarilor C. A., Lider sindical Comunicarea Rezolvarea conflictelor Monitorizarea, negocierea si rezolvarea disfuntionalitatilor pentru evitarea si preintâmpinarea conflictelor majore Sem. I + Sem. II C.A. Lider sindical Comunicarea Negocierea Argumentarea si negocierea ( daca este cazul ) a unor calificative acordate cadrelor didactice Sem. II Directori, C. A., sefi de comisii Comunicarea informarile sefilor de comisie Indicatori de performanta: - respectarea regulamentelor si a standardelor; - calitatea pregatirii inspectiei; - adecvare, respectarea legalitati; - eficienta, calitate, atingerea standardelor; - adecvare la nevoile comunitatii; - Legalitate; - Oportunitate; - Implicare; - Responsabilizare; - Claritate III. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE OBIECTIVE 1. Promovarea unui management al resurselor umane care sa asigure cresterea calitatii si eficienta activitatii în învatamânt 2. Difuzarea si diseminarea tuturor actelor normative, ordine, metodologii privind încadrarea, perfectionarea si evaluarea cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar 3. Prezentarea unor repere ale formarii personalului didactic din învatamântul preuniversitar si întarirea colaborarii cu Casa Corpului Didactic în vederea cresterii calitatii resurselor umane angajate în învatamântul preuniversitar , urmarindu-se astfel realizarea scopurilor educationale si asigurarea calitatii în educatie 4. Întarirea colaborarii cu celelalte sectoare în vederea corelarii eficiente a activitatilor specifice din domeniul resurselor umane . Functii Activitati propuse Termene Responsabili Resurse necesare 0 1 2 3 4 Proiectare Crearea si actualizarea continua a bazei de date electronice unice pentru evidenta personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic Sem. I Informatician; Directori, secretari Logistica, baze de date preexistente, raportari unitati scolare Proiectarea tematicii dezbaterilor din sedintele Consiliului de Administratie si Consiliului Profesoral Sem. I + II Directori Logistica, legislatie Proiectarea programelor de formare a cadrelor didactice în problemele legate de managementul resurselor umane, de descentralizare a învatamântului preuniversitar si pentru cadre didactice debutante Sem. II Directori, Responsabil perfectionare; Logistica, legislatie Organizare Acoperirea schemelor de încadrare cu precadere, cu personal calificat Octombrie 2010 ( si permanent acolo unde se pune problema disciplinelor cu cadre didactice deficitare) Directori, Sefi catedre Metodologii M.E.C.T.S. Numirea personalului didactic pentru ocuparea functiilor de responsabil de comisie metodică si colectiv de lucru pe criterii de performantă Septembrie – octombrie 2010 CA si CP Criterii de calitate, Rapoarte Transmiterea si dezbaterea concluziilor de la Consfătuirile cadrelor didactice în cadrul comisiilor metodice pentru informarea acestora în scopul aplicării legislatiei în vigoare, pentru cunoasterea documentelor manageriale la nivelul catedrei de specialitate sau a ariei curriculare Conform calendarului Sefi de comisie Rapoarte Cresterea ponderii personalului didactic cu performante deosebite Octombrie 2010 Directori Criterii de calitate, rapoarte Afisarea ofertei cursurilor de formare pe probleme de descentralizare, evidenta si încadrare a personalului didactic pentru directori si secretare în colaborare cu Casa Corpului Didactic Sem. II Directori, Responsabil perfectionare; Informatician Oferta CCD, legislatie Organizarea interviurilor pentru ocuparea posturilor didactice auxiliare si nedidactice Conform cerintelor Directori Norme legale Coordonare/ Monitorizare Transmiterea operativa în retea/catre ISMB a modificarilor survenite în încadrarea cu personal didactic Sem. I + II Director,Informaticieni; Secretare; Logistica Realizarea unor întâlniri, dezbateri, seminarii cu responsabili comisiilor metodice si cadrele didactice Sem. I + II Directori, Sefi de comisie metodica Grafice de actiuni Consiliere,îndrumare, control si monitorizare Permanent Directori La cerere Orientarea cadrelor didactice spre cursuri de perfectionare, masterate si reconversie profesionala organizate la nivelul capitalei (CREDIS, Universitatea din Bucuresti, UPB, SNSPA, ASE etc.) Conform ofertei Directori Oferta educationala Control - Evaluare Respectarea cu strictete a reglementarilor în vigoare în organizarea si desfasurarea concursurilor specifice de ocupare a posturilor vacante personal didactic auxiliar si nedidactic Sem. I + II Directori Legislatia specifica Evaluarea activitatii sefilor de comisii metodice Sem. I + II Directori, CA Legislatia specifica, logistica Efectuarea de inspectii la clase Conform graficului Directori, Sefi de comisie metodica CPPE Regulamentul scolar Implicare/ Participare Cooptarea cadrelor didactice în programe de instruire în domeniul legislatiei scolare Sem. I + II Directori, Sefi de comisie metodica Oferta de formare Implicarea membrilor CA în organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante Conform necesitătilor Directori, sefi de compartimente,Informatician Logistica Implicarea secretarelor în activitati de verificare si înregistrare a dosarelor cadrelor didactice auxiliare si nedidactice participante la concursuri. Sem. II Directori; membri CA Legislatie specifica Participarea la sedintele comisiilor paritare Permanent Directori, Lideri de sindicat Grafice interne Formare/ Dezvoltare profesionala si personala Asigurarea cunoasterii în rândul cadrelor didactice a reglementarilor în vigoare privind cariera didactica si etapele formarii profesionale: stagiatura, definitivat, grad II, grad I, doctorat, perfectionare periodica obligatorie, evolutie în ierarhie, recunoasterea gradelor didactice Sem. I + II Directori, Responsabil perfectionare; Informatician Norme legale, programe oficiale Instruirea cadrelor didactice cu privire la modalitatile de dezvoltare profesionala, pregatire initiala, pregatire continua periodic Directori Norme legale Diseminarea informatiilor cu privire la programele de dezvoltare profesioală semestrial Responsabil cu perfectionarea Oferta institutiilor specializate Perfectionarea si formarea proprie a salariatilor în functie de compartiment/specialitate Sem. I + II Responsabil cu perfectionarea Oferta institutiilor specializate Participare la stagiile de perfectionare în specialitate Sem. I + II Director, informatician Oferta de formare Participare la cursuri de dezvoltare profesionala în domeniul resurselor umane organizate de ISMB, MECI Sem. I + II Directori, Responsabil perfectionare Oferta de formare Formarea/ Dezvoltarea echipelor Selectarea unor grupuri de cadre didactice/secretare în scopul formarii acestora în vederea participarii la activitatile specifice miscarii de personal Sem. I Directori, Responsabil perfectionare Legislatie, materiale auxiliare Organizarea si promovarea cursurilor de management al resurselor umane Sem. I + II Directori, Responsabil perfectionare Oferta de formare Negocierea/ Rezolvarea conflictelor Rezolvarea cu abilitate si discretie a diferitelor situatii conflictuale care pot aparea între cadrele didactice, între profesorii de specialitate si conducerea scolii, între elevi si profesori, pentru asigurarea unui climat de munca eficient Sem. I + II Directori, Responsabil perfectionare; prof. psihopedagog, lider de sindicat Comunicare Consiliere Rezolvarea contestatiilor prin receptare, cercetare si solutionare conform legislatiei, în mod documentat si corect Sem. I + II Directori, lider de sindicat Legislatie, comunicare Indicatori de performanta: - respectarea legalitatii; - calitatea, eficienta, promptitudinea; - respectarea termenelor; - respectarea standardelor impuse; - adecvarea la nevoile specifice unitatii de învatamânt; - numar de participanti; IV. FORMARE – PERFECTIONARE OBIECTIVE 1. Informarea cadrelor didactice asupra tuturor reglementarilor, metodologiilor si actelor normative legate de încadrarea, perfectionarea, evaluarea cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar; 2. Elaborarea si prezentarea unor oferte de formare a personalului didactic din învatamântul preuniversitar prin Casa Corpului Didactic si prin alti furnizori de formare; 3. Directionarea cadrelor didactice spre cursurile de formare profesionala 4. Armonizarea ofertei de formare cu nevoile de formare identificate în unitatea scolara; 5. Consilierea cadrelor didactice în vederea accesului acestora la proiecte cu finantare externa, care pot asigura si formarea profesionala Functii Activitati Resurse de timp Resurse umane Resurse materiale Proiectare Elaborarea planului de activitati privind activitatea de perfectionare/formare, a cadrelor didactice, personalului nedidactic si didactic auxiliar octombrie 2010-permanent Responsabil perfectionare Logistica, legislatie Elaborarea unui chestionar privind nevoia de formare a angajatilor octombrie 2010 Responsabil cu formarea continua, consilirul scolii Logistica, legislatie Includerea în planul managerial al scolii la capitolul resurse a unor obiective legate de dezvoltarea profesionala si a alocarii în nota de fundamentare a bugetului unitatii a unor sume destinate formarii Noiembrie 2010 Director, Responsabil cu formarea continua, Logistica, legislatie Preluarea înscrierilor la programele de formare din oferta CCD si transmiterea lor la CCD Conform calendarului Responsabil cu formarea continua Logistica, legislatie Prezenatarea si afisarea legislatiei în vigoare referitoare la perfectionarea si formarea continua a cadrelor didactice – OM 3770/1998, alte legi specifice si acte normative Sem I Responsabil cu formarea continua Logistica, legislatie Organizare Realizarea în scoala a unui spatiu destinat informarii si documentarii pentru dezvoltare profesionala care va contine legislatia în vigoare privind perfectionarea si formarea continua a cadrelor didactice, calendarul activitatilor de perfectionare (conform MECTS), precum si documentele transmise de catre ISMB si M.E.C.T.S. cu privire la acest domeniu Sem I Responsabil cu formarea continua, bibliotecar Legislatie Promovarea ofertei de programe si activitati CCD si diseminarea informatiilor Sem I Responsabil cu formarea continua Logistica, legislatie Organizarea cursurilor de formare în diverse domenii de interes la nivelul unitatii scolare Sem. I + II Responsabil cu formarea continua CCD, colaboratori CCD Oferta CCD Colaborarea cu profesorii metodisti ai CCD în vederea solutionarii nevoilor de formare identificate Semestrial, conform calendarului Responsabil cu formarea continua Logistica, legislatie Coordonare / Monitorizare Monitorizarea programelor de formare la care au participat angajatii din unitate prin completarea fisei de formare continua Permanent Responsabil cu formarea continua Metodologii Elaborarea portofoliului responsabilului cu FC Monitorizarea obtinerii gradelor didactice la la cadrele didactice Realizarea unor întâlniri - ateliere, dezbateri, seminare – cu responsabilii cu responsabilii comisiilor metodice si cadrele didactice; Sem. I + II Responsabil cu formarea continua, responsabilii comisiilor metodice Grafice de actiuni, logistica Consultarea zilnica a paginii web a CCD (si a altor centre de formare, exemplu Eurocor) Sem. I + II Responsabil cu formarea continua Logistica, legislatie Control - Evaluare Informarea periodica a personalului angajat cu privire la ofertele de formare ale CCD si ale altor centre de formare Sem. I + II Responsabil cu formarea continua Legislatia specifica Informarea permanenta asupra ofertelor de formare si asupra activitatilor de perfectionare si de formare în consiliile profesorale si de administratie ale institutiei Sem. I + II Inspector perfectionare, inspectori de specialitate Legislatia specifica, logistica Efectuarea de sondaje referitoare la nevoia de formare, mai ales în cazul cadrelor didactice debutante în vederea consilierii acestora Sem. I + II Responsabil cu formarea continua Legislatia specifica Motivare Stimularea cadrelor didactice pentru a participa la programe de perfectionare si de dezvoltare profesionala organizate de Ministerul Educatiei,Cercetarii si Inovarii, de catre Casa Corpului Didactic, ale institutiilor de învatamânt superior si preuniversitar, ale centrelor de formare; Sem. I + II, conform ofertei Directori, responsabil cu formarea continua Oferta de formare Nominalizarea celor mai valoroase si competente cadre didactice din unitate la cursurile de perfectionare (gratuite) la nivelul disciplinei si la cursurile de formare; Conform ofertei de formare CA, responsabil cu formarea continua Oferta furnizorului de pregatire Implicare/ Participare Participarea la activitati metodice organizate la nivelul unitatii Sem. I + II Responsabil cu formarea continua, responsabilii comisiilor metodice Oferta de formare Participarea la întâlnirile periodice organizate de catre CCD Sem. II Responsabil cu formarea continua Logistica Formare/ Dezvoltare profesionala si personala Asigurarea cunoasterii în rândul cadrelor didactice a reglementarilor în vigoare privind cariera didactica si etapele formarii profesionale: stagiatura, definitivat, grad II, grad I, doctorat, perfectionare periodica obligatorie, evolutie în ierarhie, recunoasterea gradelor didactice Sem. I + II Responsabil cu formarea continua Norme legale, programe oficiale Consilierea cadrelor didactice cu privire la modalitatile de dezvoltare profesionala si pregatirea continua Sem. I + II Responsabil cu formarea continua Norme legale Indicatori de performanta: - actualitate, complexitate; - obiectivitate în desfasurare; - calitate; - atingerea standardelor; - varietatea ofertei; - statistici participanti la grade; - date statistice; - eficienta; - statistici participanti la grade; - respectarea standardelor, - promptitudine; - adecvarea la nevoile specifice; - calitate; - legalitate; - numar participanti, rezultate; V . COMPARTIMENT: SECRETARIAT OBIECTIVE 1. Gestionarea, valorificarea si dezvoltarea resurselor existente; 2. Compatibilizarea resurselor alocate de ISMB cu nevoile de personal ale unitati de învatamânt pe fondul cresterii gradului de descentralizare; 3. Modernizarea infrastructurii unitati scolare , prin cresterea gradului de informatizare a activitatii tuturor compartimentelor; Functii Activitati Resurse de timp Resurse umane Resurse materiale Proiectare 1. Efectuarea analizelor preliminare în vederea normarii personalului didactic auxiliar si nedidactic septembrie Secretar sef si administrator Rapoarte, statistici 2. Reconfigurarea nevoilor de personal (pe niveluri de învatamânt, nr. clase/grupe) din perspectiva dezvoltarii institutionale septembrie Secretar sef si administrator Plan scolarizare, solicitari de suplimentare /transformare a planurilor de scolarizare aprobate 3.Calculul si repartizarea pe sectoare a numarului de posturi (didactic, didactic-auxiliar si nedidactic) pentru salariile de merit si a numarului de posturi (didactic, didactic-auxiliar) pentru gradatiile de merit Semestrul I Directori, CA Baza de date, logistica Organizare 1. Stabilirea criteriilor în vederea normarii judicioase cu personal didactic-auxiliar si nedidactic septembrie Secretar sef si administrator , Directori, CA Normative elaborate de minister, baza de date, logistica 2.Întocmirea statelor de personal octombrie Directori, Secretar sef,Reprezentanti ai federatiilor sindicale Plan scolarizare, solicitari de suplimentare a planului de scolarizare, baza de date, logistica 3. Centralizarea statului de functii pentru aparatul propriu, în vederea fundamentarii cheltuielilor de personal pentru anul 2009 octombrie Director, Secretar sef Baza de date, logistica 4. Operarea, validarea si centralizarea datelor privind situatia statistica SC0, SC1 (început de semestru I, început de an scolar) Semestrul I Director, Secretari Baza de Date Nationala a Educatiei 5. Întocmirea situatiei statistice la început de an scolar (SSIAS) privind încadrarea cu personal didactic, auxiliar si nedidactic, efective de elevi, etc septembrie - octombrie Director, Secretar sef Aplicatia informatizata SSIAS 6. Operarea, validarea si centralizarea datelor privind situatia la învatatura si starea disciplinara a elevilor la sfarsitul semestrului I, II, la sfârsitul anului scolar: SC1, SC3, SC34 Semestrul I, Semestrul II Director, Secretar sef Baza de Date Nationala a Educatiei Coordonare/Monitorizare 1. Transmiterea în retea a tuturor informatiilor referitoare la activitatea de salarizare Semestrul I, Semestrul II Director, Secretar sef Legislatie specifica 2. Coordonarea activitatilor de realizare a bazei de date privind elevii, personalul didactic. Semestrul I, Semestrul II Director, Secretar sef informatician Baza de Date Nationala a Educatiei Control/Evaluare 1. Elaborarea bibliografiei si a subiectelor pentru concursurile organizate în unitatile scolare pentru ocuparea posturilor didactice auxiliare si nedidactice si participarea, în calitate de membru, în comisiile de concurs Semestrul I, Semestrul II Director, Secretar sef administrator Legislatie specifica, logistica 2. Colaborarea cu serviciu de audit al ISMB, in activitati de verificare a modului de completare a carnetelor de munca, statelor de plata Semestrul I, Semestrul II Director, Secretar sef Serviciu de audit Legislatie specifica, logistica 3. Initierea unor activitati de verificare a gradului de functionalitate a laboratoarelor de informatica, dotarea acestora cu licente si evaluarea necesarului de soft-uri educationale Semestrul I, Semestrul II Director Legislatie specifica, logistica Implicare / Participare 1. Initierea unor activitati de instruire cu personalul din unitate implicat în activitati privind gestionarea bazelor de date, normarea si salarizarea personalului Semestrul I, Semestrul II Director, Secretar sef Legislatie specifica, logistica Formare / Dezvoltare 1. Participarea la activitati de (auto)formare si dezvoltare profesionala Conform graficului Director, Secretar sef Oferte de formare Negocierea / Rezolvarea conflictelor 1. Asigurarea unui program flexibil si transparent de lucru cu publicul în scopul detensionarii eventualelor relatii conflictuale Semestrul I, Semestrul II Director, Secretar sef Administratorul Legislatie specifica, logistica VI. INFORMATIZARE OBIECTIVE: 1. Gestionarea, valorificarea si dezvoltarea resurselor din Serviciul Evidenta Informatizata; 2. Asigurarea fluxului informational 3. Cresterea gradului de informatizare a activitatii tuturor compartimentelor; Activitati Resurse de timp 1. Situatia operativa la început de an scolar 2010-2011 (SC0) Septembrie 2010 2. Situatia statistica privind rezultatele la învatatura si miscarea elevilor la sfârsitul anului scolar 2009-2010 Septembrie 2010 3. S.S.I.A.S. – Datele statistice privind situatia normarii personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic Septembrie – octombrie 2010 4. State de functii (STATOCT) Octombrie-noiembrie 2010 5. Caietul statistic de început de an scolar 2010 - 2011 Octombrie 2011 6. Reproiectarea site-ului scolii Decembrie 2011 7. Baza de date a cadrelor didactice Decembrie 2010– Ianuarie 2011 8. Situatia privind rezultatele la învatatura si miscarea elevilor la sfârsitul semestrului I - anul scolar 2010-2011 - SC 3 Februarie 2011 9. PROIECT schita de încadrare – Posturile didactice vacante pentru anul scolar 2011-2012 Martie-Aprilie 2011 10. Miscarea personalului didactic 11. Transfer/Pretransfer 12. Reducere de activitate 13. Detasare/suplinire/cumul Conform graficului miscarii personalului didactic 14. Situatia privind rezultatele la învatatura si miscarea elevilor la sfârsitul semestrului al II-lea - anul scolar 2010-2011 Iulie 2011 15. Teste de evaluare – clasa a VIII-a Conform calendarului 16. Alocatii Septembrie 2010- Iunie 2011 17. Actualizarea site-ului (www.scoala157.scoli.edu.ro) Permanent 18. Asigurarea suportului tehnic si întretinerea retelei de calculatoare Permanent VII. PARTENERIATE SI PROGRAME ACTIVITATEA EDUCATIVA FORMALA SI NONFORMALA, PROIECTE EDUCATIONALE SI PROGRAME COMUNITARE OBIECTIVE: 1. Promovarea si valorificarea diversitatii culturale în educatie, prin includerea în programele de activitati educative formale si nonformale si extracurriculare a unor programe de promovare a educatiei interculturale , care sa ofere sprijinul necesar în promovarea desegregarii scolare si egalizarii sanselor în eductie; 2. Intensificarea colaborarii scolii cu institutiile abilitate ale statului (Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti, Primaria Sectorului 6, DGASPCD, Sector 6, Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, Inspectoratul General de Politie al Municipiului Bucuresti, etc.), cu ONG-urile care actioneaza în mediul educational, cu asociatii ale minoritatilor, în vederea asigurarii unui mediu scolar atractiv. 3. Cresterea relevantei ofertei de programe educationale oferite de scoală pentru toate categoriile de copii, elevi, tineri, adulti, prin asigurarea unei mai bune corelari cu nevoile locale, cu nevoile si interesele individuale ale acestora, cu cerintele de pe piata muncii; Functii Activitati Resurse de timp Resurse umane Resurse materiale Proiectare Organizarea de întâlniri, elaborarea si aplicarea sondajelor de opinie si a chestionarelor pentru stabilirea prioritatilor Coordonarea activitatii didactice a dirigintilor în vederea corelarii cu obiectivele stabilite la nivel national cu cele ale scolii, în functie de resursele proprii Sem. I Sem. II Director adj. CPPE Comunicare Planificarea colaborarii scolii cu politia, pompierii, AMOFM, institutii culturale, agenti economici Sem. I Directori Legislatie specifica, protocoale Stabilirea si utilizarea sistemului informational în toate sensurile, pe orizontala si verticala Elaborarea proiectelor de activitati extrascolare pentru anul scolar în curs Semestrial Conform graficului Directori, informatician Comunicare Proiecte derulate anterior Propunerile CE Identificarea nevoilor de educatie ale comunitatii locale si a posibilitatilor de satisfacere a acestora, realizarea proiectelor în parteneriat scoala - comunitate în folosul ambelor parti Analiza ofertei de proiecte si programe MECI sau a furnizorilor de educatie. Înscrierea în proiectele dorite de CE si de CA Sem. I + II Directori CPPE Legislatie, comunicare Site EDU, site Primarie S 6 Site JARO Site „Salvati copiii Organizare Colaborarea cu institutiile centrale si locale, asociatii, organizatii non-guvernamentale care activeaza în domeniul educational, al activitatilor educative formale si nonformale si extracurriculare Conform calendarului propriu Director adj. CPPE Calendar activitati Cresterea relevantei ofertei de servicii educationale pentru toate categoriile de copii si elevi, prin asigurarea unei mai bune corelari cu nevoile locale, cu diversele situatii si probleme ale comunitatilor, cu nevoile si interesele individuale ale elevilor Conform calendarului propriu Director adjunct, CPPE Calendar activitati Asigurarea accesului si a echitatii în educatie prin oferte educationale relevante pentru segmentele vulnerabile ale populatiei Sem. I + II Directori, CPPE Calendar activitati Mentinerea conlucrarii cu Centrul de Informare al Comisiei Europene si Biroul de Informare al Consiliului Europei prin organizarea de evenimente si manifestari în colaborare cu acesta Sem. I + II Directori CPPE Calendar activitati Concursul „Europa si nediscriminarea’ Elaborarea de materiale informative privind oportunitatile încheierii de diverse parteneriate Permanent, Conform propunerilor Cadre didactice care au derulat parteneriate Parteneriate derulate anterior Monitorizarea aplicarii programelor guvernamentale Sem. I + II Directori CPPE Calendar activitati Stabilirea responsabilitatilor partenerilor de proiecte si a termenelor pentru activitatile comune Conform calendarului fiecarui proiect Director adjunct CPPE Acord de parteneriat cu institutiile cu care colaboram Stabilirea temelor si depunerii cererilor pentru formarea dirigintilor, în cadrul cursurilor CCD si stabilirea graficului activ de formare interna a dirigintilor Pâna la finalul lui 2010 Director adjunct CPPE Responsabil cu formarea Ghiduri metodologice Suporturi de curs Coordonarea programelor specifice din domeniul compatibilizarii învatamântului preuniversitar bucurestean cu învatamântul din tarile UE, realizare de parteneriate specifice de natura sa contribuie dezvoltarea dimensiunii europene în educatie Conform calendarului propriu Director adj. CPPE Plan de activitati Logistica Coordonare/ Monitorizare Coordonarea, diseminarea informatiilor si evaluarea derularii proiectelor în unitatile scolare implicate în diverse programe si proiecte Sem. I + II La finalul fiecarei activitati Director adj. CPPE Grafice Informarile Consiliului elevilor Colaborarea cu MECI în initierea, derularea si monitorizarea proiectelor scolare, a activitatilor educative formale si nonformale Sem. I + II CPPE Studii, date statistice Sprijinirea dirigintilor pentru stabilirea de legaturi cu autoritatile locale, agenti economici, organe de politie, institutii de cultura, ONG - uri etc. Sem. I + II Director adj. CPPE Legislatie, logistica Colaborarea cu sindicatele în vederea respectarii legislatiei muncii Sem. I + II CA, lider sindicat Legislatie specifica Control - Evaluare Elaborarea rapoartelor privind activitatea unitatilor scolare în urma inspectiilor generale, acestea urmând a fi aduse la cunostinta parintilor, elevilor si a comunitatii Conform calendarului Directori, CPPE Legislatia specifica Evaluarea programelor si proiectelor derulate pe tot parcursul desfasurarii lor Sem. I + II Directori , CPPE Legislatia specifica, logistica Diseminari Motivare Identificarea si valorificarea eficienta a resurselor comunitatii Colaborarea dirigintilor cu ONG-uri în vederea îmbunatatirii tehnicilor de comunicare cu elevii Sem. I + II, conform ofertei Voluntari ai ONG, voluntari Jaro Oferta de formare Oferta de cursuri de dezvoltare antreprenoriala Consilierea directorilor si cadrelor didactice pentru elaborarea de proiecte în cadrul programelor sectoriale, parti ale programului comunitar integrat de învatare de-a lungul întregii vietii ( Lifelong Learning Programme –LLP(Leonardo da Vinci, Comenius, Grundvig) Sem. I + II, conform ofertei Inspectori programe, inspector activitati educative, directori CPPE Comunicare Atragerea de sponsori, oferte de servicii, activitati practice de autofinantare Sem. I + II Diriginti CPPE Legislatia în domeniu Sporirea preocuparii pentru demersurile legate de asigurarea logisticii pentru programele si activitatile comunitatii Implicarea Consiliului elevilor in derularea unor programe menite sa-i aduca pe parinti mai aproape de scoala, integrandu-i activ in activitatile derulate Sem. I + II Comisia dirigintilor Dir. adjunct, CPPE Indrumatorul CE Legislatia în domeniu, comunicare Plan de activitati Implicare/ Participare Participarea la activitatile înscrise în Calendarul Activitatilor Educative al Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii pentru anii 2010 si 2011 Conform calendarului Diriginti, CPPE Conform specificarilor M.E.CI. Colaborarea cu Primaria Sectorului VI si cu Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti pentru finantarea si derularea proiectelor deja initiate, precum si a celor noi Conform calendarului CPPE Logistica, Conventii de parteneriat Valorificarea ofertei educationale a organizatiilor non-guvernamentale, materializate prin programe specifice Sem. I + II CPPE În functie de fiecare activitate în parte Organizarea întâlnirilor tematice privind OSP la clasa a opta, a sedintelor de informare privind resursele liceelor din Bucuresti si calendarul admiterii în liceu Sem. I + II Director, Toti dirigintii claselor a VIII-a Metodologiile privind testarea nationala si admiterea în liceu si SAM Organizarea si participarea la întâlniri, mese rotunde etc. cu diversi factori sociali interesati în stabilirea de parteneriate si programe comune Sem. I + II Directori, CPPE În functie de fiecare activitate în parte Formare/ Dezvoltare profesionala si personala Identificarea nevoilor de formare pentru dezvoltarea profesionala a angajatilor unitatilor de învatamânt, pentru dezvoltarea institutionala a scolii si pentru implementarea masurilor de reforma ale M.E.C.T.S Sem. I + II CPPE, Responsabil perfectionare Legislatie, oferta de programe Elaborarea si implementarea unor programe de perfectionare stiintifica, psihopedagogica si metodica a cadrelor didactice din unitatile de învatamânt care scolarizeaza copii proveniti din grupuri dezavanatajate Sem. I + II CPPE, Formatori, responsabil perfectionare, cadre didactice Legislatie, oferta de programe Includerea cadrelor didactice în stagii si module de abilitare în specificul educatiei incluzive, educatiei antirasiste, educatiei pentru diversitate, interculturalitate, multiculturalitate si toleranta Sem. I + II CPPE, Responsabil perfectionare Legislatie, oferta de programe Evaluarea impactului programelor de formare continua a cadrelor didactice asupra calitatii activitatii didactice realizate cu elevii, cât si asupra dezvoltarii mediului incluziv în scoală Sem. I + II Metodisti, Directori, formatori, cadre didactice Plan de evaluare Proceduri de evaluare Stimularea personalului de conducere, de îndrumare si control, a cadrelor didactice si a scolii în general în elaborarea de aplicatii pentru bursele de formare continua, în cadrul programelor sectoriale LLP. Sem. I + II Metodisti, Directori Legislatie, oferta de programe Dezvoltarea la cadrele didactice a cunostintelor, competentelor si aptitudinilor, de natura sa contribuie la realizarea unei societati democratice, bazata pe cunoastere, în spatiul european Sem. I + II Metodisti, Directori, Formatori, cadre didactice Oferta de programe de perfectionare Sprijinirea organizarii de cursuri sau forme de pregatire pentru satisfacerea nevoilor exprimate de comunitatea locala Sem. I + II CPPE, Responsabil perfectionare Legislatie, oferta de programe Formarea/ Dezv. echipelor Participarea în grupe de lucru sau în parteneriat la diversele programe si proiecte regionale, nationale, internationale Sem. I + II Metodisti , Directori, CPPE Calendarul si programul activitatilor Reprezentarea Scolii nr. 157 în relatia cu ISMB , Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti, Primariile Sectorului VI, DGASPCD, sectoar VI, etc., în ceea ce priveste activitatea de coordonare a programelor educationale locale/nationale/ europene Sem. I + II Metodisti, CPPE Calendarul si programul activitatilor Antrenarea elevilor si a cadrelor didactice din Municipiul Bucuresti în proiecte de schimburi si mobilitati pentru a se facilita compatibilizarea nivelurilor de pregatire teoretica si practica cu forta de munca prezenta în spatiul european Sem. I + I Directori, CPPE, elevi Site-ul ANPCDEFP, oferte de programe Negocierea/ Rez ol-varea conflictelor Monitorizarea directorilor si a CPPE în negocierea celor mai avantajoase conditii de sprijin comunitar Sem. I + II inspectori programe, inspector activitati educative, Directori, CPPE Planuri de monitorizare Monitorizarea participarii scolii la programul comunitar integrat de învatare de-a lungul întregii vieti (LLL) Sem. I + II inspectori programe, inspector activitati educative, directori Planuri de monitorizare Rezolvarea amiabila a eventualelor conflicte între scoli si comunitate Sem. I + II Directori, CPPE Comunicare Indicatori de performanta:
 • numarul unitatilor scoare implicate în programele sectoriale comisiei europene
 • gradul de absorbtie a fondurilor europene
 • numarul de proiecte propuse/ aprobate/ implementate
 • numarul programelor de educatie interculturala realizate
 • numarul beneficiarilor programelor de educatie interculturala realizate
 • ponderea resurselor financiare atrase pentru cofinantarea proiectelor
 • valoarea fondurilor atrase
 • numarul conventiilor de parteneriat încheiate cu fundatii, ong-uri cu activitate în domeniu
 • numarul unitatilor de învatamânt care dezvolta programe pentru combaterea discriminarii /violentei VIII. RESURSE MATERIALE OBIECTIVE 1. Fluidizarea fluxului informational dintre scoală si institutiile partenere; 2. Gestionarea eficienta a resurselor materiale; 3. Repartizarea bugetului. Activitati Resurse de timp Resurse umane Resurse materiale 0 1 2 3 4 Proiectare Asigurarea functionalitatii retelei interne de calculatoarte a scolii Sem. I + II Secretari, Informatician Logistica ¬Efectuarea analizei privind necesarul de reparatii curente în unitatea scolară Semestrial CA, administrator Situatii Efectuarea analizei privind stadiul lucrarilor de reparatii si de investitii în unitatea de învatamânt Semestrial CA, administrator Logistica, situatii, raportari Elaborarea unui plan de dotare al scolii cu mobilier, echipamente etc. Anual CA, administrator Situatii, raportari, legislatie în domeniu Actualizarea studiului privind baza materiala a unitatii de învatamânt Semestrial CA Situatii statistice, rapoarte Stabilirea necesarului privind asigurarea cu manuale scolare, cataloage, tipizate, carnete de note Anual Secretar, Directori Situatii, logistica, legislatia în domeniu Elaborarea unui plan privind asigurarea cu certificate, acte de studiu etc. Sem. I + II Secretar, Directori Situatii, logistica, legislatia în domeniu Organizare Valorificarea, actualizarea si exploatarea bazelor de date Sem. I + II Director, secretar Baze de date, logistica Asigurarea cu rechizite gratuite a tuturor unitatilor scolare la începutul anului scolar Sem. I Comisia de rechizite, secretari Logistica, legislatia în domeniu Stabilirea prioritatilor în vederea repartizarii fondurilor, a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar Anual Director, administrator Logistica, legislatia în domeniu, situatii Identificarea surselor extrabugetare de finantare prin promovarea programelor specifice (inchirieri de spatiu in unitatea scolara ca sursa de venit extrabugetar) Sem. I + II Directori, CRP Logistica, legislatia în domeniu Coordonare / Monito rizare Centralizarea situatiilor privind acordarea burselor Sem. I Secretar, comisie bursa Buget, legislatie Control - Evaluare Evaluarea alocarii fondurilor extrabugetare dupa prioritati cu scopul asigurarii conditiilor materiale necesare pentru buna functionare a unitatii de învatamânt Sem. I + II Director, administrator Reglementari legale Verificarea burselor sociale acordate elevilor, conform legislatiei în vigoare Sem. I Directori, Secretar, comisie bursa Reglementari legale Motivare Îmbunatatirea dotarilor cu tehnica de calcul performanta a serviciilor cheie; alte aparate necesare activtatii, la nivelul comisiilor (copiatoare, fax, telefoane etc.) Sem. I + II Director, administrator Reglementari legale, buget Implicare / Participare Initierea unor activitati în spiritul colaborarii si al eficientizarii activitatii de obtinere a veniturilor extrabugetare, prin oferirea de diverse servicii pentru cadrele didactice de diverse specialitati si comunitatea locala, pentru initierea în utilizarea calculatorului, obtinerii certificatului ECDL cu recunoastere europeana etc. Sem. I + II Directori, CPPE,Responsabil cu perfectionarea Reglementari legale, oferta de proiecte Formare/ Dezv prof. si pers. Participarea la cursuri de management financiar si alte perfectionari în domeniu, atât la nivelul cadrelor didactice, cât si pentru personalul nedidactic sau didactic auxiliar din unitatea scolară Anual Directori, CPPE,Responsabil cu perfectionarea Oferta de formare Formarea/ Dezv echipelor Asigurarea consultantei si a bazei logistice disponibile pentru buna desfasurare a activitatilor care permit obtinerea de venituri extrabugetare Sem. I + II Director, CA , administrator Logistica, legislatia în domeniu Negocierea / Rez. conflictelor Negocierea si monitorizarea actiunilor unitatii scolare pentru obtinerea contractelor de sponsorizare si a fondurilor extrabugetare Sem. I + II CA Comunicare Argumentarea si negocierea utilizarii fondurilor astfel încât sa se evite crearea unor conflicte la nivelul unitatii scolare În functie de oferte Director, CRP Comunicare Indicatori de performanta: - raportari periodice; - functionalitate, eficienta; - respectarea termenelor; - respectarea legii, date cantitative; - numar achizitii si tipul lor; - date calitative si cantitative; - numar cursuri, nr. participanti, rezultate; - statistici; IX. RELATII CU PUBLICUL SI IMAGINE OBIECTIVE 1. Fundamentarea unei politici de imagine corecte, reale si permanente privind unitatea de învatamânt; 2. Inventarierea, gestionarea eficienta si transmiterea informatiilor de interes public, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informatiile de interes public; 3. Organizarea punctelor de informare si documentare pentru uzul publicului larg; 4. Asigurarea transparentei in ceea ce priveste activitatea scolii si conturarea unei imagini pozitive a institutiei in rândul comunitatii locale; Functii Activitati Resurse de timp Resurse umane Resurse materiale 0 1 2 3 4 Proiectare Actualizarea modului de comunicare a informatiilor transmise din oficiu – publicare pe Internet sau prin alte mijloace Permanent Director, consilier, „Secretariat” Logistica, baze de date, regulamentul intern Actualizarea reglementarilor interne cu privire la aplicarea practica a prevederilor Legii nr. 544/2001 Octombrie 2010 Director, consilier, „Secretariat” Logistica, legislatie specifica Actualizarea permanenta a bazei de date a scolii lunar Director, „Secretariat” Logistica, baze de date, regulamentul intern Organizare Sondarea opiniei parintilor despre activitatea scolara Sem. II CA Logistica Monitorizarea permanenta a propunerilor venite din partea parintilor si a cadrelor didactice, analiza si solutionarea lor in CA Sem. I+II Director, „Secretariat” Logistică informatica Respectarea cu strictete a termenelor pentru situatiile solicitate de institutiile coordonatoare permanent Director, „Secretariat” Legislatia specifica Coordonare / Monitorizare Solutionarea sesizarilor, a reclamatiilor etc., la nivelul unitatii de învatamânt, prin comunicare Sem. I + II CA Legislatia generala si specifica Respectarea cu strictete a termenelor si a celorlalte reglementari externe sau interne Sem. I + II CA, secretar Legislatia generala si specifica Evaluarea articolelor de presa aparute în mass-media centrala si locala din perspectiva modului în care afecteaza acestea imaginea scolii Periodic CA Logistica Evaluarea interventiilor angajatilor IS.M.B. la posturile de radio si televiziune, precum si a declaratiilor citate în presa scrisa Periodic CA Logistica Motivare Asigurarea logisticii necesare pentru functionarea punctelor de documentare (xerox, calculator etc.) Pe parcursul anului Administrator Logistica Implicare / Participare Extinderea la nivelul sectoarelor a retelei punctelor de informare – documentare (pe discipline, pe proiecte de integrare europeana etc.), în cadrul unitatilor de învatamânt Pe parcursul anului Director adj. Logistica Implicarea reprezentantilor personalului didactic pentru promovarea imaginii scolii Sem. I + II CA, conducatorii de colective Legislatie, logistica, informari Implicare / Participare Fluidizarea fluxului informational in interiorul unitatii prin afisarea de materiale informative periodice de uz intern, in forma tiparita sau electronica Sem. I + II Director Atributii specifice Formare/ Dezv prof si personala Prelucrarea actelor normative specifice în domeniu la nivelul unitatii scolare. Sem II sefi de compartimente, consilier, director Legislatie Sprijinirea initiativelor de perfectionare individuala în domeniu a angajatilor scolii Pe parcursul anului Comisia de perfectionare Logistica Negocierea/ Rezolvarea conflictelor Rezolvarea cu abilitate si discretie a diferitelor situatii conflictuale care pot aparea intre cadrele didactice din unitatea scolara, intre profesori si conducerea scolii sau intre elevi si profesori pentru asigurarea unui climat de munca eficient Conform solicitarilor Directori, Sindicate Legislatie Comunicare Rezolvarea contestatiilor prin receptare, cercetare si solutionare conform legislatiei, in mod documentat si corect Conform solicitarilor Directori, Sindicate Legislatie Comunicare Respectarea deontologiei profesionale a angajatilor scolii si a mass-mediei, evitând conflictele de interese În functie de prioritati Cadre didactice si angajati Coduri de conduita si deontologice, legistatia, regulamentul intern Indicatori de performanta: - respectarea legislatiei în domeniu; - calitatea comunicarii, promptitudine; - statistici, rapoarte cantitative si calitative; - respectarea legislatiei, profesionalism; - adecvarea fata de nevoile specifice – date numerice; - identificarea indicatorilor specifici; - promptitudine, coerenta; - organizare eficienta; - studii calitative si cantitative; - comunicare eficienta; - analiza de continut Plecând de la Planul managerial al Scolii cu clasele I-VIII nr. 157 Ion Dumitriu, sefii de comisii vor întocmi planul managerial anual si proiectul de activitati pentru semestrul I si semestrul II, în functie de specificul activitatii coordonate. Îndeplinirea obiectivelor propuse va fi urmarita si analizata pe baza indicatorilor de performanta stabiliti. Evaluarea permanenta a realizarii planului de activitati corelata cu respectarea termenelor stabilite constituie unul dintre instrumentele de asigurare a calitatii în educatie, un feed-back necesar pentru reglarea eventualelor disfunctionalitati. DIRECTOR, NEAGU MIHAI • Home Page | Despre noi | Personal | Elevi | Comunicari | Programe | Activitati | Contact | Site Map

  By Marian Zamfir